Službeni internet portal Varaždinska županija

Odluka o pokretanju postupka izrade plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine donijela je “Županijsku razvojnu strategiju Varaždinske županije do 2020. godine”.

Županijska razvojna strategija Varaždinske županije do 2020. godine (u daljnjem tekstu: ŽRS) temeljni je strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje Županije u svrhu jačanja njenih razvojnih potencijala, s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.

1. siječnja 2020. godine stupile su na snagu sve odredbe Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17). Sukladno preporukama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,  s obzirom da je Zakonom predviđeno da jedinice lokalne o područne (regionalne) samouprave donesu nove akte strateškog planiranja šest mjeseci prije isteka važenja županijskih razvojnih strategija te s obzirom da je donošenje Nacionalne razvojne strategije i srednjoročnog akta strateškog planiranja koji definira nacionalnu politiku regionalnoga razvoja, zbog specifičnih okolnosti koje su zadesile Republiku Hrvatsku početkom 2020. godine, odgođeno, predloženo je da se važenje postojećih županijskih razvojnih strategija produlji na  godinu dana, odnosno onih koje vrijede do 31. prosinca 2020. godina na razdoblje do 31. prosinca 2021. godine. Time se osigurava kontinuitet važenja krovnog strateško dokumenta razvoja, na koji se svi prijavitelji projekata mogu referirati. 

Člankom 38. Zakona određeno je da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi prijedlog za pokretanje postupka izrade, izmjene i/ili dopune akta strateškog planiranja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Planovi razvoja županija zamijenit će dosadašnje županijske razvojne strategije, koje su se u razdoblju od 2014. do 2020. godine izrađivale i donosile sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.